Privacyreglement Meenz B.V.

Meenz gaat zeer zorgvuldig om met de haar toevertrouwde persoonlijke informatie.
Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens hanteert Meenz het privacyreglement. Alle rechten zijn in dit reglement vastgelegd.
Dit privacyreglement dient voor Meenz als basis voor hoe men omgaat met de privacy en gegevensverwerking voor haar kandidaten.

Meenz B.V. Is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1550505 te Den Haag.

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen

1.1 Persoonsgegevens

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijke persoon.

1.2 Verwerking van persoonsgegevens

Elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, als mede het afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

1.3 Betrokkenen

Degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

1.4 Gebruiker van de persoonsgegevens

Degene die als medewerker of anderszins geautoriseerd is door of namens de verantwoordelijke persoonsgegeven te verwerken.

1.5 Derden

Ieder, niet zijnde de betrokkene of gebruiker van de persoonsgegevens gemachtigd is persoonsgegevens te verwerken.

1.6 Toestemming van de betrokkene

Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsluiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

Artikel 2. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

2.1 Meenz verwerkt gegevens ten behoeve van de volgende doelen:

– Het bevorderen van de re-integratie van de kandidaten.

– Het komen tot arbeidsparticipatie van de kandidaten.

– Het vastleggen van gegevens die nodig zijn voor een verantwoorde bedrijfsvoering van Meenz, alsmede het voldoen aan wettelijke verplichtingen die samenhangen met subsidievoorwaarden en contractafspraken.

2.2. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

2.3. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Artikel 3. Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

3.1 Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:

a. de betrokkene voor de verwerking van de hem betreffende gegevens zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend.

b. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan Meenz onderworpen is.

Artikel 4. Verwerking ten behoeve van onderzoek en statistiek

4.1 Verdere verwerking van persoonsgegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, wordt niet als onverenigbaar beschouw indien Meenz de nodige voorzieningen heeft getroffen teneinde te verzekeren dat de verdere verwerking uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze specifieke doeleinden. Contactgegevens worden doorgegeven aan Blik op Werk ten behoeve van onderzoek naar de kwaliteit van de geleverde diensten. 

Artikel 5. Toegang tot de persoonsgegevens

5.1 Uitsluitend gebruikers van persoonsgegevens hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening.

5.2 Iedere gebruiker van persoonsgegevens heeft een strikte geheimhoudingsplicht ter zake van de gegevens waarvan hij op grond van die toegang kennis neemt.

5.3 Derden hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening en zijn op gelijke wijze als de gebruikers van de persoonsgegevens gehouden aan het privacy reglement van Meenz, de geheimhoudingsplicht en de inhoud van dit reglement. Dit na toestemming van de betrokkene.

5.4 Het in afwijking van voorgaand lid verstrekken van inlichtingen over betrokkene aan derden, is uitsluitend toegestaan in een situatie van overmacht of tenzij krachtens de wet anders is bepaalt.

Artikel 6. Inzage

6.1 Meenz verstrekt de betrokkene desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden, die betrekking hebben op de betrokkene zelf.

6.2 de in het dossier aanwezige originele bescheiden blijven in het bezit van Meenz.

6.3 Persoonlijke werkaantekeningen en rapporten die in bewerking zijn, zijn geen onderdeel van het dossier en derhalve niet ter inzage.

Artikel 7. Recht op correctie

7.1 De betrokkene aan wie inzage is verleend dan wel mededeling is gedaan omtrent zijn persoonsgegevens kan Meenz schriftelijk verzoeken de hem betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.

7.2 Meenz bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre hij aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

Artikel 8. Beveiliging van de persoonsgegevens

8.1 Door de gebruikers van de persoonsgegevens wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Hiertoe worden de persoonsgegevens adequaat opgeborgen en beveiligd, fysiek in een kast die op slot kan en in de automatisering zijn de gegevens slechts toegankelijk middels een wachtwoord.

Artikel 9. Bewaartermijnen en vernietiging

9.1 Na beëindiging van de dienstverlening wordt het dossier ondergebracht in het archief van Meenz. Op de verwerking van persoonsgegevens die zijn ondergebracht in het archief, is het bepaalde dit Privacyreglement onverkort van toepassing.

9.2 Voor alle persoonsgegevens geldt bij beëindiging van het traject, dat deze nog 7 jaar worden bewaard en dan worden vernietigd.

Artikel 10. Vernietiging van persoonsgegevens op verzoek

10.1 Meenz vernietigt de door haar bewaarde bescheiden binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van degene op wie de bescheiden betrekking hebben.

10.2 Voorgaand lid geldt niet voor zover het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de verzoeker, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.

Artikel 11. Klachten

11.1 Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij een klacht indienen volgens de procedure zoals verwoord in het klachtenreglement van Meenz. Zowel het klachtenreglement als het privacyreglement staan weergegeven op de site van Meenz.

Artikel 12. Melding van verwerking van gegevens

12.1 De gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van Meenz B.V. is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens en Meenz is derhalve opgenomen in het openbaar register van het College Bescherming Persoonsgegevens.