Klachtenreglement Meenz B.V.

Meenz staat voor heldere afspraken en eerlijke communicatie en we hechten daarom ook veel waarde aan de mening van onze kandidaten. Het doel van onze dienstverlening is kandidaten laten uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt met begeleiding en ondersteuning tijdens het uitstromingproces. De aard van onze dienstverlening blijft mensenwerk. Helaas kan Meenz dan ook niet uitsluiten dat de kandidaten volledig tevreden zijn met de dienstverlening. Meenz heeft daarom een klachtenprocedure opgesteld, zodat Meenz kan leren van de ongenoegens van de kandidaten.

Doelen van dit klachtenreglement zijn:

  • Het op een zorgvuldige en gelijkwaardige wijze registreren en afhandelen van de klachten.
  • Het wegnemen van de oorzaken van de klachten.
  • En het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen.

Definities:

Klacht:
Elke uiting van ongenoegen over het handelen of nalaten van een aangeklaagde of van een derde, voor wiens handelen of nalaten de aangeklaagde verantwoordelijk is, jegens een cliënt bij de uitvoering van een re-integratieopdracht, waarover de klager opheldering wenst.

Melder:
Hij of zij die een klacht indient.

1. Het indienen en ontvangst van een klacht

Een klacht kan schriftelijk of per email worden ingediend bij een medewerker van Meenz. Indien een klacht telefonisch / mondeling wordt ingediend bij een medewerker van Meenz, worden de gegevens opgenomen waarna diezelfde dag aan de melder een klachtenformulier wordt toegezonden. Na retourontvangst wordt deze behandeld conform artikel 3. De klacht komt bij de klachtencoördinator Richard Molenschot terecht en hij zal binnen 10 werkdagen een bevestiging sturen met een korte beschrijving van de klacht, de verdere afhandeling van de klacht en het termijn waarbinnen men verwacht de klacht af te handelen. Ook zal de klachtencoördinator een onafhankelijke medewerker aanwijzen die deze klacht behandelt.

Adres
Meenz
De Slof 15
5107 RH Dongen

Mailadres
Info@meenz.nl
Telefoongegevens
0162-314666

2. Geen verplichting tot afhandeling klacht

De klacht hoeft niet in behandeling worden genomen indien;

a. De klacht reeds door een andere organisatie is of wordt behandeld

b. Het feit waartegen geklaagd wordt, langer dan drie maanden voor indienen van de klacht heeft plaatsgevonden.

c. De klacht anoniem is

Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de melder en/of opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de klacht door klachtencoördinator schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.

3. Behandeling van de klacht

a. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht wordt de ontvangst schriftelijk aan de melder bevestigd en over het verdere verloop van de procedure ingelicht.

b.Klacht wordt gemeld aan betrokken opdrachtgever van het re-integratietraject van de melder die klacht bewaren in het dossier van de melder.

c. De klachtenbehandelaar gaat omtrent de klacht informatie inwinnen die nodig is voor de behandeling van de klacht en raadpleegt alle te dien aanzien van belang zijnde stukken, indien nodig met de expliciete toestemming van de melder. Zowel de melder met de klacht als de aangeklaagde krijgen de gelegenheid gehoord te worden. Alle ingewonnen informatie is zowel voor de klant en voor de melder beschikbaar ten inzage.

d.Na het inwinnen van de informatie zal de klachtenbehandelaar de klacht afhandelen op een op maat gemaakte wijze.

4. Afhandeling van de klacht

Binnen 30 werkdagen na de indiening van de klacht, stelt de klachtenbehandelaar een schriftelijke reactie op. Deze bevat:

– De omschrijving van de klacht

– De weergave van alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de klacht.

– Het oordeel omtrent de klacht, inhoudende de gegrond of ongegronde bevinding van de klacht.

– Indien de klacht gegronde wordt bevonden, de eventueel uit te voeren maatregelen om de gevolgen zoveel mogelijk ongedaan te maken of te voorkomen dat eenzelfde klacht in de toekomst zal worden ingediend.

5. Geschillen regeling

Mocht de klacht niet naar tevredenheid van de melder zijn afgehandeld, dan heeft de melder de mogelijkheid de klacht neer te leggen bij de opdrachtgever van zijn of haar re-integratietraject, de gemeente, arbeidsdeskundige van het UWV, de verzekeringsinstelling of de nationale ombudsman.

6. Administratie

De klachtencommissie analyseert elk jaar de klachten en geeft jaarlijks inzicht in de achtergronden, doorlooptijden en uitkomsten van de behandelde klachten. De klachtencommissie beoordeelt of er trends zichtbaar zijn, of de corrigerende maatregelen hebben geleid tot tevredenheid, en of de preventieve maatregelen hebben geleid tot verbetering.